Basic Research Tools

כלים למחקרים שוטפים   - מחקרי בסיס כמותיים       

1. האומניבוס הוויזואלי באמצעות mindQ
האומניבוס הוויזואלי נערך מדי שבוע בימי שלישי, בקרב 500 גברים ונשים המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.
הדגימה נערכת באופן אקראי מתוך פאנל אינטרנטי בן כ-12,000 נבדקים רשומים ומזוהים.
המחקר מבוצע באמצעות תכנת הmindQ- המאפשרת הצגה ויזואלית של מוצרים, אריזות, מודעות וסרטים ומכילה אלגוריתמים חדשניים למדידות פסיכולוגיות  מתוחכמות.
פרטים ודוגמאות של תכנת הmindQ- ניתן למצוא באתר www.mindqsurvey.com

2. סקרי שוק ייעודיים באמצעות mindQ
סקרי שוק ייעודיים נערכים בקרב מדגמים מייצגים אקראיים או מדגמים של אוכלוסיות יעד ייחודיות על בסיס אפיונים סוציו-דמוגראפיים או מדגמים בסינון מיוחד.
הדגימה נערכת באופן אקראי מתוך פאנל אינטרנטי בן כ-12,000 נבדקים רשומים ומזוהים.
המחקר מבוצע באמצעות תכנת ה-mindQ המאפשרת הצגה ויזואלית של מוצרים, אריזות, מודעות וסרטים ומכילה אלגוריתמים חדשניים למדידות פסיכולוגיות  מתוחכמות.
לסקרי השוק באמצעות ה-mindQ באינטרנט מספר יתרונות מקצועיים על פני הסקרים הטלפוניים:

  • הצגה ויזואלית של שאלות, לוגואים, מוצרים, קונספטים וכו'.
  • יכולת מענה אינטואיטיבית עבור הצרכן בטכניקות של מדרגים, סקאלות, אסוציאציות , התאמת תמונות ועוד.
  • מדידות עומק מתוחכמות של זמני תגובה, סדר בחירה, עוצמת העדפה ומיקומים השוואתיים.
  • הצגת כמות גדולה מאוד של שאלות באופן שאינו מעיק על הנבדק ומבלי לפגוע במהימנות התשובות.
  • פילוחים פסיכו גראפיים  מעבר לשאלות דמוגרפיה רגילות. 

פרטים ודוגמאות של תכנת ה-mindQ ניתן למצוא באתר www.mindqsurvey.com

3. סקרי אומניבוס וסקרים ייעודיים בתכנת מחקר אינטרנטית סטנדרטית

כיוון וחלק מהשאלות הכמותיות אינן דורשות את היכולות המתוחכמות של תכנת הmindQ , אנו מבצעים סקרי אומניבוס וסקרים ייעודיים באמצעות תוכנה אמינה ומקצועית שאינה מכילה יכולות ויזואליות מתוחכמות ומדידות עומק פסיכולוגיות.